třeboň.cz

...ta je jen jedna

Rožmberkové

Rožmberkové byli starý český šlechtický rod z rozrodu Vítkovců.

Historie

Praotec vítkovského rodu Vítek z Prčice zemřel v roce 1194 a podle legendy měl pod hradem Rožmberkem rozdělit své panství mezi svých pět synů, kteří poté založili vlastní rodové linie. Za zakladatele rodu Rožmberků je považován Vítkův syn Vítek III. z Prčice a Plankenberka. Jméno tato větev Vítkovců získala nejspíše podle hradu Rožmberk, který založil jeho syn Vok I. z Rožmberka. Tento hrad zase nejspíš získal jméno podle růže, která byla v různých barevných provedeních znakem všech Vítkovců.

Postupem času vzrůstala moc a majetek tohoto rodu. Tomu napomohlo nejen dědictví po jiné větvi Vítkovců - rodu pánů z Krumlova (např. Zvíkov) v roce 1302, ale také zásada dědičnosti statku pro nejstaršího syna, čímž se zabránilo dělení majetku. Postupem času tak došlo k vytvoření tzv. dominia, které bylo pevně urbanizováno, mělo své purkrabství, vlastní urbář. Vznikla zde tzv. Rožmberská kniha, což je nejstarší česky psaná odborná práce právního charakteru.

Základy největšího panství v českém státě vznikly na přelomu 12. a 13. století, kdy se vytvořila důležitá rodová centra, např. Prčice, Vyšší Brod, Soběslav, Veselí nad Lužnicí či hrad Blankenberg v Horních Rakousích, kde vznikla další panství, která se zrodila i ve Slezsku či na Moravě. Později přidali Nové Hrady, Třeboň, Strakonice, Sedlčany a další panství na Plzeňsku a dalších částech země.

Oldřich II. († 1462) jako schopný politik z pozadí řídil jednání po smrti Ladislava Pohrobka, snažil se zvednout prestižní postavení rodu paděláním majestátu z roku 1360.

Oldřichův syn, Jindřich IV., se stal vrchním hejtmanem ve Slezsku, další Oldřichův syn, Jošt II., působil jako velmistr řádu johanitů a vratislavský biskup.

Rožmberkové patřili k mocenské elitě, která se často byla schopna postavit moci krále. Zastávali vysoké funkce, působili jako místodržící, nejvyšší komorníci i maršálové, nevyhýbali se duchovním hodnostem. V 16. století zaujímal rožmberský vladař nejpřednější místo v hierarchickém systému české šlechty.[1] V II. polovině 16. století drželi Roudnici, Bechyni, Vimperk a Libeň u Prahy.

Mimo české země byly představitelům Rožmberků prokazovány pocty vyhrazené knížatům, v samotných Čechách však z důvodu konzervativní politiky Rožmberkové lpěli na titulu pán.[2] O Vilémovi z Rožmberka (1535-1592) se dokonce roku 1573 uvažovalo jako o kandidátovi na polský trůn.[3] Předtím vykonával funkci nejvyššího komorníka, patřil mezi čelní představitele českých stavů, od roku 1570 byl nejvyšším purkrabím. Byl čtyřikrát ženatý s členkami významných evropských rodů, Kateřinou Brunšvickou z roku Welfů, Žofií Braniborskou z Hohenzollernů, Annou Marií Bádenskou a Polyxenou z Pernštejna. Přesto nezplodil potomka a dědictví připadlo jeho bratru Petru Vokovi. Jejich majetku se vyrovnaly pouze rody, jako byli Pernštejnové, ale i ti jenom v určitých obdobích. Není u nás rod, který by se ve středověku mohl poměřovat s tímto rodem.

Posledním potomkem rodu byl Petr Vok, který zemřel v Třeboni roku 1611 a který kvůli dluhům musel prodat dvě třetiny rodového majetku, například císař Rudolf II. od nich koupil Český Krumlov, proto se novým sídlem Rožmberků stala Třeboň. I přes dluhy patřili k nejbohatší české šlechtě. Po jeho smrti rodové jmění podle smlouvy připadlo Švamberkům, na jednotu dominia navázali Eggenberkové a později Schwarzenbergové.

Seznam pohřbených ve Vyšším Brodě

Většina příslušníku rodu je pohřbena v cisterciáckém klášteře Vyšší Brod, část v klášterním kostele sv. Jiljí v Třeboni.

 • Vok I. z Rožmberka
 • Vítek II. z Příběnic
 • Eliška z Dobrušky
 • Jindřich I. z Rožmberka
 • Johanka z Rožmberka
 • Viola Těšínská
 • Petr I. z Rožmberka
 • Kateřina z Vartemberka (1355)
 • Markéta z Rožmberka
 • Jošt I. z Rožmberka
 • Alžběta z Vartemberka
 • Oldřich I. z Rožmberka
 • Barbora ze Schaunberga
 • Anežka z Wallsee
 • Jindřich III. z Rožmberka
 • Alžběta z Kravař
 • Jindřich IV. z Rožmberka
 • Oldřich II. z Rožmberka
 • Jan II. z Rožmberka
 • Anna Hlohovská
 • Jindřich V. z Rožmberka
 • Alžběta z Kravař a ze Strážnice
 • Vok II. z Rožmberka
 • Oldřich III. z Rožmberka
 • Petr IV. z Rožmberka
 • Jindřich VII. z Rožmberka
 • Bohunka ze Starhemberku
 • Ferdinand Vok z Rožmberka
 • Jan III. z Rožmberka
 • Jošt III. z Rožmberka
 • Petr V. z Rožmberka
 • Kateřina Brunšvická
 • Anna z Rogendorfu
 • Žofie Braniborská z Hohenzollernu
 • Kateřina z Ludanic
 • Petr Vok z Rožmberka[4]

Seznam pohřbených v Třeboni

 • Jan I. z Rožmberka
 • Kateřina z Vartemberka
 • Johana z Rožmberka
 • Anežka z Rožmberka
 • Jindřich VI. z Rožmberka
 • Petr Holický ze Šternberka a jeho žena Kateřina z Rožmberka, sestra rožmberského vladaře Voka II.

Erb

V erbu je červená růže. Vilém z Rožmberka přidal červeno-stříbrné kosmé pruhy, které měly upozorňovat na údajnou příbuznost s italský rodem Ursiniů.

Příbuzenstvo

Spojili se s Vartenberky, pány z Kravař, z Lipé, Liechtensteiny, Bavory ze Strakonic, Roggendorfy či pány z Hlohova.

Odkazy

Reference

 1. MAŤA, Petr. Svět české aristokracie (1500-1700). 1. vyd. Praha: NLN, 2004. ISBN 80-7106-312-6. [dále jen Maťa (2004)]. Str. 54.
 2. Maťa (2004). Str. 64.
 3. JANÁČEK, Josef. Rudolf II. a jeho doba. 1. vyd. Praha: Svoboda, 1987. Str 84n.
 4. HLINOMAZ, Milan; KOLDA, Vlastimil. Vyšebrodský klášter - nekropole Rožmberků, JSH 4/1988. České Budějovice : Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích, 1998.  

Literatura

 • BŘEZAN, Václav. Životy posledních Rožmberků. I. Život Viléma z Rožmberka : padesátní letopis, to jest poznamenání některých věcí pamětihodných pana Viléma z Rožmberka za padesáte a sedm let zběhlých .... Praha : Svoboda, 1985. 371 s.  
 • BŘEZAN, Václav. Životy posledních Rožmberků. II. Život Petra Voka z Rožmberka : letopisy osvíceného knížete a pána ... : pátý díl Historie rožmberské o panu Petru Vokovi, posledním vladaři domu rožmberského. Praha : Svoboda, 1985. 532 (374-905) s.  
 • BŮŽEK, Václav; HRDLIČKA, Josef, a kol. Dvory velmožů s erbem růže : všední a sváteční dny posledních Rožmberků a pánů z Hradce. Praha : Mladá fronta, 1997. 315 s. ISBN 80-204-0651-4.  
 • BŮŽEK, Václav, a kol. Světy posledních Rožmberků. Praha : Nakladatelství Lidové noviny, 2011. 790 s. ISBN 978-80-7422-092-0.  
 • BŮŽEK, Václav, a kol. Život na dvoře a v rezidenčních městech posledních Rožmberků. České Budějovice : Pedagogická fakulta JU, 1993. 409 s. (Opera historica 3) ISBN 80-7040-073-0.  
 • FUČÍKOVÁ, Eliška; GAŽI, Martin; LAVIČKA, Roman, a kol. Rožmberkové : rod českých velmožů a jeho cesta dějinami. České Budějovice : Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Českých Budějovicích, 2011. 752 s. ISBN 978-80-85033-31-1.  
 • HAJNÁ, Milena. Rožmberkové : cestovní průvodce. České Budějovice : Národní památkový ústav, 2011. 302 s. ISBN 978-80-85033-32-8.  
 • HALADA, Jan. Lexikon české šlechty. Praha : Akropolis, 1992. ISBN 80-901020-3-4. Kapitola z Rožmberka, s. 129-132.  
 • KAVKA, František. Zlatý věk Růží : kus české historie 16. století. 2. vyd. Praha : Mladá fronta, 1993. 203 s. ISBN 80-204-0382-5.  
 • KLEISNER, Tomáš; HOLEČKOVÁ, Zuzana. Mince a medaile posledních Rožmberků : Vilém (1535-1592) a Petr Vok z Rožmberka (1539-1611) = Coins and medals of the last Rosenbergs : William (1535-1592) and Peter-Vok of Rosenberg (1539-1611). Praha : Národní muzeum, 2006. 108 s. Dostupné online. ISBN 80-7036-206-5.  
 • KUBÍKOVÁ, Anna. Oldřich II. z Rožmberka. České Budějovice : Veduta, 2004. 215 s. ISBN 80-86829-00-6.  
 • KUBÍKOVÁ, Anna. Rožmberské kroniky : krátký a sumovní výtah od Václava Břežana (komentovaná edice). České Budějovice : Veduta, 2005. 294 s. ISBN 80-86829-10-3.  
 • LAVIČKA, Roman; ŠIMÚNEK, Robert. Páni z Rožmberka 1250–1520 : jižní Čechy ve středověku : kulturněhistorický obraz šlechtického dominia ve středověkých Čechách. České Budějovice : Veduta, 2011. 356 s. ISBN 978-80-86829-70-8.  
 • MÍKA, Alois. Osud slavného domu : rozkvět a pád rožmberského dominia. České Budějovice : Růže, 1970. 200 s.  
 • NĚMEC, Bohumír. Rožmberkové : životopisná encyklopedie panského rodu. České Budějovice : Veduta, 2001. 111 s. ISBN 80-903040-0-1.  
 • PÁNEK, Jaroslav. Poslední Rožmberk : životní příběh Petra Voka. Praha : Brána, 1996. 231 s. ISBN 80-85946-47-5.  
 • PÁNEK, Jaroslav. Vilém z Rožmberka : politik smíru. Praha : Brána ; Knižní klub, 1998. 315 s. ISBN 80-85946-86-6.  
 • VESELÁ, Lenka. Knihy na dvoře Rožmberků. Praha : Knihovna Akademie věd ČR ; Scriptorium, 2005. 359 s. ISBN 80-86675-06-8, ISBN 80-86197-60-3.  

Související články

 • Rodokmen Rožmberků
 • Seznam českých šlechtických rodů

Externí odkazy

Kategorie Rosenberg (Adelsfamilie) ve Wikimedia Commons

Citace z Wikipedie: http://cs.wikipedia.org/wiki/Ro%C5%BEmberkov%C3%A9

Infobox

Rožmberkové
Rozmberkoveerb.jpg
Erb Rožmberků tvoří pětilistá růže,
stejně jako u ostatních Vítkovců
ZeměČeské království
Mateřská dynastieVítkovci
ZakladatelVítek z Prčice
Mýtický zakladatelVítek z Prčice
Rok založení12. století
Vymření po meči1611
Poslední vládcePetr Vok z Rožmberka

Kulturní program

Třeboňská lázeňská TV

TLTV - Vysílání Třeboňské lázeňské televize 25. 1. 2019

  Přehrát...

  Novinky

  Kontaktujte nás

  Pokud byste rádi inzerovali na tomto portálu, neváhejte nás kontaktovat. Rádi uvítáme i Vaše postřehy a náměty.

  Pořádáte na Třeboňsku nebo Suchdolsku nějakou akci a rádi byste o ní informovali veřejnost i touto cestou? I to je důvod nás kontaktovat. Rádi zveřejníme pozvánku na Vaší akci..

   Masarykovo náměstíMasarykovo náměstí

  Nepřehlédněte

  « »

  Doporučované služby

  Penzion Říše Třeboňsko

  Třeboň 27, Domanín, Czech Republic

  Penzion Kamínek

  Byňov 64, 373 34 Nové Hrady, Czech Republic

  Penzion Panda

  Riegrova 1150, Třeboň, Czech Republic

  Penzion u Františka

  Rožmberská 36, 379 01 Třeboň

  Hotel Galerie Třeboň

  Rožmberská 35, Třeboň, Czech Republic

  Bufet na rynku

  Masarykovo námesti 107, Třeboň, Czech Republic

  Hotel Zlatá hvězda Třeboň

  Masarykovo námesti 107, Třeboň, Czech Republic

  Zajímavé odkazy

  On-line předprodej vstupenek

  Václav Hudeček, Supergroup, Bratři Ebenové, Lenka Filipová, Nezmaři, Radůza, Cop

  Třeboň z ptačí perspektivy

  Podívejte na virtuální prohlídku Třeboně z ptačí perspektivy!

  Archiv Třeboňské lázeňské televize

  Prolistujte si archiv TLTV, kde každý týden přibyde další díl aktulních zpráv z Třeboňska.